© 2015 -Alle rechten voorbehouden
Webdesign: Pweb-solutions
 

ALGEMENE DEKVOORWAARDEN – SEIZOEN 2013:

1. Algemeen

Ieder eigenaar van een merrie die gebruik maakt van de hengsten van onze stoeterij erkent dat hij kennis heeft genomen van de hiernavolgende algemene dekvoorwaarden.
Het dekseizoen loopt van 18 maart 2013 tot 15 augustus 2013. U bent welkom op de stoeterij van maandag tot en met zaterdag na telefonische afspraak. Op zon- en feestdagen is de stoeterij gesloten.
 

2. Bestelling

De bestellingen van sperma dienen vooraf en/of ten laatste de dag zelf vóór 9 uur geplaatst te worden.
Bij de bestelling van sperma dient de volgende informatie aan de stoeterij bezorgd te worden:

 • de naam van de gewenste hengst;
 • de naam, volledig adres en telefoonnummer van de eigenaar en/of de verantwoordelijke van de merrie;
 • het volledige adres van de plaats van levering indien deze verschillend is van het adres van de eigenaar;
 • de gegevens van de merrie: - kopie van het Stamboekdocument;

Het vers- of het diepvriessperma kan na bestelling afgehaald worden door de eigenaar van de merrie of door de stoeterij verstuurd worden op iedere werkdag, behalve op zon- en feestdagen wanneer de stoeterij gesloten is.

Van CASTELINO van de HELLE en ECHO van 't SPIEVELD is in 2013 enkel diepvriessperma beschikbaar. U kan op de volgende dekstations uw merrie laten insemineren van CASTELINO van de HELLE en ECHO van 't SPIEVELD:

 • KEROS, Westrozebekestraat 23 A te 8980 Passendale - Tel.: 051/77.88.10;
 • Dr. Joris DE BRABANDER, Galgstraat 17 te 9100 Sint- Niklaas - Tel.: 03/777.78.27;
 • Dr. Hanna REMANS, Weg naar Opoeteren 43 te 3670 Meeuwen-Gruitrode
  Tel.: 0495/57.79.22;
 • Dr. Wim HOUSEN, Boshovenstraat 29 te 3670 Meeuwen-Gruitrode - Tel.: 0475/66.58.46:
 • Dr. Isolde TUYPENS, Bloemenhof 2 te 2500 Lier - Tel.: 0475/69.75.67
 • Stoeterij van de HELLE, Apolloniaweg 4 te 2580 Putte-Peulis - Tel.: 015/76.02.11.

3. Dekgelden en kosten

Het dekgeld is verschuldigd bij ontvangst van de factuur. BTW is in het dekgeld begrepen. De dektarieven voor het seizoen 2013 worden in bijlage gevoegd. De veeartskosten alsook de verzendkosten blijven ten laste van de eigenaar en zijn niet in het dekgeld begrepen. Geen enkel verzoek tot terugbetaling van het dekgeld zal toegelaten worden. De merries kunnen op het dekstation verblijven tegen een vergoeding van 10 € per dag, met of zonder veulen. De duur en de verblijfperiode worden op voorhand beslist bij gemeen akkoord tussen de eigenaar en de stoeterij.

4. Waarborg

Per hengstigheid kan maximaal twee keer sperma verkregen worden. Indien de merrie niet drachtig is van de hengsten met vers sperma kan U het volgende seizoen verder sperma bestellen zonder bijbetaling mits het voorleggen van een attest van niet-drachtigheid van de behandelende veearts. Er kan door de stoeterij geen garantie op levend veulen verleend worden.
De levering van sperma kan, wegens omstandigheden (sport, ziekte, onvruchtbaarheid, overlijden, overmacht,...) uitgesteld worden. Desnoods kan sperma van een andere hengst voorgesteld worden.

5. Betwisting

Ieder betwisting, om ontvankelijk te zijn, moet per aangetekend schrijven binnen de acht dagen van de ontvangst van de factuur ingediend worden. In geval van laattijdige betaling zal een contractuele interest van 8 % verschuldigd zijn.
Bij gebrek aan betaling op de vervaldatum zal er een forfaitaire vergoeding gelijk aan 12 % van de netto prijs verschuldigd zijn.
In geval van niet-betaling op de vervaldatum zullen de kosten veroorzaakt door de inleiding van een procedure tot minnelijke invordering van de overeengekomen prijs ambtshalve ten laste van de klant vallen en dit boven op de contractuele interesten en de forfaitaire schadevergoeding.
In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het Arrondissement Mechelen bevoegd.

TARIEVEN VAN HET SEIZOEN 2013:

PAVAROTTI van de HELLE
1000 € (uitsluitend diepvriessperma)
ECHO van ‘t SPIEVELD
1000 € (uitsluitend diepvriessperma)
CASTELINO van de HELLE
1000 € (uitsluitend diepvriessperma)
CARLOW van de HELLE
800 € (vers sperma)
TINTIN de la POMME
800 € (vers sperma)
CONTADORO van de HELLE
800 € (vers sperma)
Jilbert van 't RUYTERSHOF
800 € (vers sperma)
CORSARI van de HELLE
600 € (vers sperma)
LORBITO van de HELLE
600 € (vers sperma)
CASCAL van de HELLE
600 € (vers sperma)
CHELLANO II
600 € (vers sperma)
LISSARO van de HELLE
Landgestuet Celle
SULAIKY van de HELLE
Landgestuet Warendorf

NB

 • Het sperma van Lissaro van de Helle is enkel beschikbaar in Duitsland via Landgestuet Celle volgens de dekvoorwaarden van Landgestuet Celle (informatie op de website www.landgestuetcelle.de).
 • Op de hengstkeuringen van het SBS en BWP stellen wij nog enkele zeer interessant gefokte hengsten voor. Indien zij hun dekbrevet halen kan U voor meer informatie terecht op onze website www.vandehelle.com.

>> Spermaformulier

CONDITIONS GÉNÉRALES DE MONTE – SAISON 2013:

1. Généralités

Chaque propriétaire de jument utilisant les étalons provenant de notre station de monte reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales ci-après. La saison de monte commence le 18 mars 2013 pour se terminer le 15 août 2013.
Vous êtes les bienvenus au haras du lundi au samedi inclus après prise de rendez-vous téléphonique. Le haras est fermé le dimanche et les jours fériés.  

2. Commandes

Les commandes de semence doivent être passées à l'avance et/ou impérativement avant 9 heures le jour même.
Les informations suivantes doivent être fournies à la station de monte lors de la commande de semence :

 • le nom de l’étalon désiré;
 • les nom, adresse complète et numéro de téléphone du propriétaire ou du responsable de la poulinière;
 • l'adresse de livraison complète, si celle-ci est différente de l'adresse du propriétaire ;
 • les données de la poulinière : copie du Studbook

Sur commande, le sperme frais ou congelé peut être retiré par le propriétaire de la jument ou pourra être envoyé par la station de monte chaque jour ouvrable, sauf le dimanche ou les jours fériés lors de la fermeture du haras. En 2013, seul du sperme congelé sera disponible pour les étalons CASTELINO van de HELLE et ECHO van 't SPIEVELD.

Les juments peuvent être inséminées par ces étalons dans les centres d'insémination suivants :

 • KEROS, Westrozebekestraat 23 A à 8980 Passendale Tél.: 051/77.88.10;
 • Dr. Joris DE BRABANDER, Galgstraat 17 à 9100 Sint- Niklaas - Tél.: 03/777.78.27;
 • Dr. Hanna REMANS, Weg naar Opoeteren 43 à 3670 Meeuwen-Gruitrode
  Tél.: 0495/57.79.22;
 • Dr. Wim HOUSEN, Boshovenstraat 29 à 3670 Meeuwen-Gruitrode - Tél. : 0475/66.58.46:
 • Dr. Isolde TUYPENS, Bloemenhof 2 à 2500 Lier - Tél. : 0475/69.75.67
 • StoeterijvandeHELLE,Apolloniaweg4à2580Putte- Peulis - Tél. : 015/76.02.11.

3. Prix de la saillie et frais

Le prix de la saillie est dû dès réception de la facture, ce prix s'entend TVA comprise. Les tarifs de saillie pour la saison 2013 sont joints en annexe.
Les frais de vétérinaire ainsi que les frais d'envoi ou de transport restent à charge de l'éleveur et ne sont donc pas inclus dans le prix de la saillie.
Aucune demande de remboursement des frais de saillie ne sera admise. Les frais de séjour des juments, accompagnées ou non de leur poulain, s'élèvent à 10 € par jour. La durée et la période de séjour seront préalablement décidées de commun accord par le propriétaire et la station de monte.

4. Garantie

Il ne sera livré par chaleur qu'au maximum deux doses de sperme. Si une jument reste vide après saillie, le propriétaire pourra commander de la semence pour la saison suivante, sans frais supplémentaires, moyennant la présentation d'une attestation de non gestation établie par le vétérinaire traitant.
La station de monte ne peut donner de garantie de poulain vivant. La livraison de semence peut, en certaines circonstances (sport, maladie, stérilité, décès, force majeure, ...) être postposée. Le cas échéant, le sperme d'un autre étalon sera proposé.

5. Contestation

Toute contestation, pour être recevable, doit être formulée par voie postale recommandée endéans les 8 jours de la réception de la facture. En cas de retard de paiement à l'échéance contractuelle, il sera dû par le client un intérêt moratoire conventionnel fixé à 8 %. A défaut de paiement de la prestation ou du bien commandé à la date d'échéance, il sera dû une indemnité équivalente à 12 % du prix total net. En cas de non paiement à l'échéance, les frais engendrés par l'introduction d'une procédure en recouvrement amiable seront d'office à charge du client, outre le paiement des intérêts et de la clause pénale. En cas de litige, seuls les tribunaux de Malines (Mechelen) seront compétents.

TARIFS DE LA SAISON 2013:

PAVAROTTI van de HELLE
1000 € (Sperme congelé)
ECHO van ‘t SPIEVELD
1000 € (Sperme congelé)
CASTELINO van de HELLE
1000 € (Sperme congelé)
CARLOW van de HELLE
800 € (Sperme frais)
TINTIN de la POMME
800 € (Sperme frais)
CONTADORO van de HELLE
800 € (Sperme frais)
Jilbert van 't RUYTERSHOF
800 € (Sperme frais)
CORSARI van de HELLE
600 € (Sperme frais)
LORBITO van de HELLE
600 € (Sperme frais)
CASCAL van de HELLE
600 € (Sperme frais)
CHELLANO II
600 € (Sperme frais)
LISSARO van de HELLE
Landgestuet Celle
SULAIKY van de HELLE
Landgestuet Warendorf

NB

 • La semence de Lissaro van de Helle est disponible uniquement en Allemagne auprès de Landgestuet Celle selon les conditions de saillie de Landgestuet Celle (informations sur le site www.landgestuetcelle.de).
 • Quelques étalons aux origines très intéressantes participeront à l’expertise du SBS et du BWP. S’ils obtiennent leur approbation, des informations complémentaires à propos de ces étalons seront disponibles sur notre site www.vandehelle.com.

>> Formulaire de commande